Släktforskning: 148501 , Uddevalla, SD-kod: 148501

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (34 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Uddevalla-D1BohuslänO1698-1724. N2003-11-142104
Uddevalla-V2BohuslänO1698-1748 N2003-11-081248
Uddevalla-F1BohuslänO1700-1724 N2003-11-162075
Uddevalla-D2BohuslänO1725-1748 N2005-02-152348
Uddevalla-F2BohuslänO1725-1748 U2007-08-312315
Uddevalla-V3BohuslänO1749-1774 N2004-04-18825
Uddevalla-F3BohuslänO1749-1774 N2005-02-173298
Uddevalla-D3BohuslänO1749-1774 N2004-09-273241
Uddevalla-F4BohuslänO1775-1795 N2005-07-033244
Uddevalla-V4BohuslänO1775-1795 N2004-10-17798
Uddevalla-D4BohuslänO1775-1795 N2005-04-153132
Uddevalla-D5BohuslänO1796-1812 N2006-10-222649
Uddevalla-F6BohuslänO1796-1840 U2016-12-065544
Uddevalla-V5BohuslänO1796-1860 N2006-08-241878
Uddevalla-D6BohuslänO1812-1860 N2006-12-144355
Uddevalla-F7BohuslänO1841-1860 N2011-03-312098
Uddevalla-F8BohuslänO1861-1870 N2011-04-301555
Uddevalla-F9BohuslänO1870-1881 N2011-04-252074
Uddevalla-H1BohuslänO1880-1890 N2007-02-126005
Uddevalla-H2BohuslänO1880-1890 N2007-02-125618
Uddevalla-F10BohuslänO1881-1891.04 U2016-12-181936
Uddevalla-H3BohuslänO1890-1897 N2007-02-146312
Uddevalla-H4BohuslänO1890-1897 N2007-02-146303
Uddevalla-F11BohuslänO1891.04-1894 U2016-12-18775
Uddevalla-F5BohuslänO1892-1899 N2005-12-061551
Uddevalla-F12BohuslänO1895-1901 N2011-04-301793
Uddevalla-H6BohuslänO1900 N2007-02-164619
Uddevalla-H5BohuslänO1900 N2007-02-165072
Uddevalla-F13BohuslänO1902-1908 N2011-04-302383
Uddevalla-F14BohuslänO1908-1915 N2011-04-302356
Uddevalla-F15BohuslänO1915-1923 N2011-04-302720
Uddevalla-F16BohuslänO1923-1931 N2011-04-302344
Uddevalla-F17BohuslänO1931-1937 N2011-04-302368
Uddevalla-F18BohuslänO1937-1940 U2018-08-071157

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Uddevalla i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Skredsvik Högås Torp Myckleby Valbo-Ryr Herrestad Resteröd Uddevalla Gustavbergs barnhus Ljung Forshälla Bäve Uddevalla lasarett Torp Bohusläns regemente Grinneröd Lane-Ryr Väne-Ryr Vassända

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 080604
Indelning: 1919-01-01 utbrutet Bohusläns regemente,
1927-01-01 införlivat Bohusläns regemente,
1945-01-01 införlivat Bäve,
1974-01-01 åter utbrutet Bäve.
Pastorat: -1944 Uddevalla, Bäve och Lane-Ryr,
1945- Uddevalla och Lane-Ryr.
Husförhörslängd: 1812-. Födelsebok: 1700-.
Arkiv: 1806-07-29 brand.
Övrigt: födelser vid Uddevalla lasarett 1906-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet, födelser vid Privata förlossningshemmet 1929-1937 samt Nya sjuk- och förlossningshemmet 1928-1946 inskrivna i församlingens födelsebok; 1864-1936 särskilda kyrkoböcker för Uddevalla länsfängelse, på landsarkivet.

Rosenberg 1882:
Uddevalla. Stad i Göteborgs och Bohus län vid innersta viken af Byfjorden, som utgör en fortsättning af Hafstens- och andra fjordar af Kattegatt. Här mynnar Uddevallaån, ett mindre vattendrag, som utgör afloppet från den i s.v., på gränsen af Bohuslän och Vestergötland belägna Örsjön. Staden är ändpunkt för den 8,7 mil långa jernvägen från Herrljunga (på V. stambanan), hvilken 2,3 mil österut vid Öxnered korsas af Bergslagernas jernväg. Uddevalla nämnes redan under medeltiden och än mera under tiden för de svensk-norsk-danska krigen, hvilka ofta härjade staden, som dock efter hand blomstrade upp. Särskildt under 1700-talet hade staden liflig rörelse som utskeppningsort för vermländska jernprodukter och än mera i följd af sillfisket och sin privilegierade trävaruindustri vid Örekilselfven. I vårt århundrade drabbades staden dock af en förfärlig eldsvåda 1806, öppnandet af Trollhätte kanal minskade betydligt handeln och sillfisket aftog, men den härigenom åstadkomna tillbakagången har under de senare årtiondena vikit för bättre förhållanden, beroende till stor del på de goda samfärdsmedeln. Handeln är numera ansenlig liksom ock sjöfarten och industrien. Folkmängden, som vid midten af detta århundrade var mindre än vid dess början, är nu med ett antal af 6,843 nära dubbelt större och visar ständig och nämnvärd tillväxt. Området utgör 5,411 tnld och stadens jord är satt i 7 mtl. Uppskattningsvärdet är 5,069,700 kr., deraf 730,300 kr. för jordbruksfastighet. Staden eger jernvägsstation, postkontor, telegrafstation, tull- och lotsstation samt sjömanshus, hufvudkontor för Bohusläns enskilda bank och ett annat bankkontor, sparbank, gästgifveri och flere hotel, allmänt läroverk, navigationsskola, slöjdskola, ett museum, länssjukhus och andra inrättningar. Två politiska nyhetstidningar utgifves från tryckerier i staden, en 3 och en 2 gånger i veckan. Utförseln omfattar hufvudsakligen spanmål, trävaror, tändstickor, papper, jern och andra platsens och ortens alster. Åt fiskeindustrien egnas, särskildt den senaste tiden, mycken omsorg. Stadens handelsflotta räknar 18 fartyg med 3,092 tons drägtighet. Industriella anläggningar att nämna äro Kampenhofs stora bomullsspinneri och väfveri, ångsåg med snickerifabrik, skeppsvarf, ångbränneri, tändsticksfabrik, tobaksfabrik, lackerfabrik, bränneri och andra. - Uddevalla är regelbundet bebygd på ömse sidor af ån, vid hvilkens mynning hamnen vidtager, har många prydliga hus, flere öppna platser, planteringar o.s.v. Ångbåtsfarten är liflig på Göteborg, Lysekil och andra platser vid Kattegatt och aflägsnare farvatten. Skjuts lemnas till Fagerhult 1,2 mil, Raknebo 0,8, Grohed 0,8 och Herrestad 0,8 mil. - Omgifningarne (Lane hd) äro delvis kala och bergiga, med flerestädes vackra punkter, såsom badorten Gustafsberg. I kyrkligt hänseende bildar staden med annexen Bäfve och Ryr ett regalt pastorat af 1 kl. i Göteborgs stift.

Externa länkar

Sök Uddevalla hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.