Släktforskning: 148203 , Marstrand, SD-kod: 148203

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (24 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Marstrand-D1BohuslänO1685-1730 N2005-08-171437
Marstrand-F1BohuslänO1685-1730 C:1 N2005-08-171154
Marstrand-V1BohuslänO1685-1730 C:1 N2005-08-17359
Marstrand-H1BohuslänO1715 N2004-12-20405
Marstrand-V2BohuslänO1731-1769 N2016-04-17230
Marstrand-F2BohuslänO1731-1769 U2016-06-16893
Marstrand-D2BohuslänO1731-1769 N2016-03-20924
Marstrand-H2BohuslänO1749 N2004-12-20492
Marstrand-D3BohuslänO1770-1811 U2016-06-162144
Marstrand-V3BohuslänO1770-1811 N2016-04-17522
Marstrand-F3BohuslänO1770-1811 N2016-02-042111
Marstrand-F4BohuslänO1812-1860 U2016-06-161008
Marstrand-D4BohuslänO1812-1861 U2016-04-17912
Marstrand-V4BohuslänO1812-1861 N2016-03-23241
Marstrand-D5BohuslänO1861-1883 U2016-04-19518
Marstrand-F5BohuslänO1861-1883 U2016-01-10816
Marstrand-V12BohuslänO1861-1883 N2016-03-20165
Marstrand-V13BohuslänO1884-1894 N2016-03-2099
Marstrand-F7BohuslänO1884-1894 N2015-12-29509
Marstrand-D11BohuslänO1884-1894 N2015-12-13259
Marstrand-D12BohuslänO1895-1912 U2016-12-05518
Marstrand-V14BohuslänO1895-1930 N2015-11-30360
Marstrand-F8BohuslänO1895-1933 U2017-09-071420
Marstrand-D13BohuslänO1913-1932 N2015-12-03502

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Marstrand i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Klädesholmen Klövedal Marstrand Rönnäng Stenkyrka Valla Lycke Torsby Solberga Björlanda Jörlanda Hålta Harestad Kareby

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":

Marstrand 148203
Pastoratskod: 080503
Indelning: 1682 utbrutet Karlstens slottsförsamling,
1883-01-01 införlivat Karlstens slottsförsamling.
Pastorat: -1682 eget,
1682-1882 Marstrand och Karlstens slottsförsamling,
1883-1961 eget,
1962- Torsby.
Husförhörslängd: (1715), 1790-. Födelsebok: 1685-.

Marstrands mosaiska 148200
Indelning: 1775 bildad, 1794 upplöst.

Karlstens slottsförsamling 148200
Indelning: 1682 utbruten ur Marstrand,
1883-01-01 uppgått i Marstrand.
Pastorat: Marstrand.
Husförhörslängd: (1778), 1809-1882. Födelsebok: 1685-1882.
Arkiv: arkivalier dels i fästningens arkiv, dels i landsarkivet, dels i Marstrands arkiv (Kungälvs kommuns arkiv); genom att kyrkoherden i Marstrand även var slottspredikant, finns anteckningar också i Marstrands kyrkoarkiv; 1847-1858 särskilda kyrkoböcker för Karlstens fästning, på landsarkivet.

Rosenberg 1882:
Marstrand. Stad i Göteborgs och Bohus län, belägen på en liten klippö i Kattegatt, 1 mil v. om fastlandet (Inlands hd af Bohuslän) och 3/4 mil s. om Tjörn. Åt ö. och s. ligga flere till Marstrands skärgård hörande öar, borta i n.v. sträcka sig utåt hafvet Paternosterskären. Marstrands ypperperliga hamn, som bildas af Marstrandsön i v. och de närliggande Koön i n.o. och Klöfverön i s., har gifvit anledningen till platsens betydligare bebyggande, hvilket skedde under norske konungen Hakon Hakonsson i början af 1200-talet. I det följande århundradet, då staden brändes af hanseaterna, funnos här slott och fransiskankloster med kyrka. Under senare hälften af 1500-talet var Marstrand en blomstrande handelsort och medelpunkten för ett rikt sillfiske. Dess öfverflöd gjorde den dock till Stora eldsvådor och krigsolyckor förmådde ej väsentligt skada staden, helst den gynnades af regeringen äfven sedan kommit under svenskt välde förrän från år 1669, då ett tillbakagående inträdde, beroende på minskade företrädesrättigheter, sillfiskets upphörande, svåra krigsbördor och upprepade eldsvådor, värst år 1682. Efter Karl XII:s krig var Marstrand bragt ned nästan till ett fiskeläge, som dock efter hand repade sig. Mest tilltog rörelsen sedan Gustaf III 1775 gjorde platsen till frihamn med de mest vidsträckta friheter. Detta utomordentliga tillstånd, hvars värde och behöflighet var tvifvelaktig, upphäfdes af den fljande regeringen 1794 på inverkan af ett parti i staden. Den vunna välmakten fortfor dock till 1808, då ett nytt sjunkande inträde, hufvudsakligen på grund af sillfiskets upphjörande. I våra dagar är Marstrand en mycket besökt badort och är med sina 1,368 bofasta invånarenästan lika folkrik som under fiskhamnsåren. Badgästerna uppgå sedan länge till flere tusen om året. Dessa, som jemte fiske, någon handel och sjöfart lemna största inkomsten, bo dels i staden, dels på Koön, der badanstalten Arvidsvik ligger midt emot staden, andra på Klöfverön. Bakom den lilla trefliga grönskande staden, der ingen bäst nedtrampar gräset på gatorna, reser sig på öns högsta punkt dengamla, nu öfvergifvna fästningen Karlsten med väldiga murar och ett högt, hela nejden behärskande torn. Vid stranden finnes nyare försvarsverk, likaledes utan tillräcklig försvarskraft. - Stadens område består af Marstrandsön och Koön samt några holmar och skär; dess vidd utgör 1,486 tnld. Fastighetsvärdet uppgår till 1,238,950 kr. Här finnes postexpedition, telegrafstation, skjutsanstalt, bankkontor, sparbank, treklassigt allmänt läroverk, tull- och lotsstation, sjömanshus, hotel, stora badhus o.s.v. Liflig ångbåtsfart eger rum med kustorterna, i synnerhet Göteborg. Båtskjuts lemnas till Tjufkil, Bäckeviken, Stockeviken, Klädesholmen och Hamneskär. Stadsförslgn bildar ett regalt pastorat af 3 kl. i Göteborgs stift. - Marstrandsfjorden kallas hafvet närmast v. om Marstrands skärgård, hvartill räknas Marstrandsön, Koön, Klöfverön, Instön o.a. Här märkes den lilla Albrektsunds kanal mellan Koön och Klöfverön, hvarigenom en s. l. inomskärs förbindelse finnes mellan Marstrands hamn och fastlandet.

Externa länkar

Sök Marstrand hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.